فید خبرخوان

rss  

مقاله علمی عضو جهاد دانشگاهی واحد استان ایلام در هشتمین همایش ملی «گیاهان دارویی و کشاورزی پایدار» پذیرفته شد.

به گزارش روابط عمومی جهاد دانشگاهی واحد استان ایلام، مقاله علی فرضی‌نژاد از اعضای این واحد با موضوع «تاثیر تاریخ کاشت و سطوح مختلف کود بر عملکرد دانه و اجزاء عملکرد گیاه دارویی - روغنی کاملینا در شرایط دیم استان ایلام » درهشتمین همایش ملی « گیاهان دارویی و کشاورزی پایدار » پذیرفته شد.

بر اساس این گزارش، در این مقاله مناسب ترین تاریخ کاشت گیاه دارویی – روغنی کاملینا و اثر کود دامی و شیمیای در کشت دیم مورد بررسی قرار گرفته است.

هشتمین همایش ملی  « گیاهان دارویی و کشاورزی پایدار » 23 شهریور ماه در شهر همدان برگزار شد.

گفتنی است، علی فرضی‌نژاد مدیر مرکز خدمات تخصصی گیاهان دارویی این واحد و  دانشجوی کارشناسی ارشد رشته فیزیولوژی و اصلاح گیاهان دارویی میباشد.