فید خبرخوان

rss  

طی حکمی از سوی رییس جهاد دانشگاهی ایلام، سرپرست مرکز علمی کاربردی این واحد منصوب شد.


 

به گزارش روابط عمومی جهاد دانشگاهی واحد استان ایلام، با موافقت رییس مؤسسه آموزش عالی علمی کاربردی جهاد دانشگاهی و هماهنگی دانشگاه جامع علمی کاربردی واحد استان ایلام، طی حکمی از سوی رییس جهاد دانشگاهی واحد ایلام، شهریار رستمی به عنوان سرپرست مرکز علمی کاربردی این واحد منصوب شد.

رستمی پیش از این، مدیر مرکز آموزش کوتاه مدت شماره یک جهاد دانشگاهی ایلام بود.